TF Churchy - шаблон joomla Книги
Print

Tenaga Pendidik

 • -          Karya Ilmiah

  -          أثر الطبيعة في الشعر الأندلس  (skripsi S1)

  -          Pembelajaran Sastera Arab di JBSA Padang dan JPATI Malaysia Satu Kajian Bandingan (Tesis S2)

  -          الأدب الإسلامي في نظر الأدباء (jurnal ad-Diwan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab)

  -          Istilah Agama dalam Kamus al-Munjid ( Jurnal Analisa STAIN Bukittinggi)

  -          Retorika al-Qur’an tentang Entry Shalat (Jurnal Lentera UMSB Padang)

  -          Eksistensi Bahasa Arab sebagai Bahasa Tertua di Dunia (Jurnal STBA Bukittinggi)

  -          Akurasi pemilihan diksi dalam Ak-Qur’an ( Buku Ilmiah)

   Organisasi Keilmuan

  -          IMLA (Ittihad Mu’allim Lughah Arabiyah)

  -          Muhibbul Lughah Arabiyah

  Organisasi Masyarakat

  -          FOKMA (Forum Silaturrahmi Muslimah Indonesia Malaysia)

  -          SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)

  IDENTITAS DIRI

  Nama                                        :  ARMAN HUSNI

                       NIP/NIK                                    : 197212122003121001      

  Jenis Kelamin                            : LAKI-LAKI

  Tempat dan Tanggal Lahir           :PADANG JAPANG, 12DESEMBER 197

  Status Perkawinan                     : KAWIN    

  Agama                                        : ISLAM     

                      Golongan / Pangkat                      : PENATA – III/C  

                      Jabatan Fungsional Akademik       : LEKTOR  

                      Perguruan Tinggi                          :IAIN BUKITTINNGGI

 •                     Alamat E-mail                               : armanhusni@gmail.com

  RIWAYAT PENDIDIKAN

  Tahun

  Lulus

  Jenjang Tempat

  Jurusan/

  Bidang Studi

  1985 SD Padang Japang, Kab. Limapuluh Kota -
  1998 MTsN Padang Japang, Kab. Limapuluh Kota -
  1992 Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur -
  1994 LIPIA Jakarta
  1998 S-1 International University of Africa, Khartoum, Sudan Tarbiyah/Dirosat Islamiah
  2002 S-2 Khartoum International for Arabic Language, Khartoum, Sudan Pendidikan Bahasa Arab
  2014 S-3 State Islamic University, Malang Pendidikan Bahasa Arab

  PELATIHAN PROFESIONAL

  Tahun Pelatihan Penyelenggara
  2006 Peserta Pelatihan Penulisan Artikel dan Jurnal Ilmiah STAIN Bukittinggi
  2010

  Peserta Pelatihan Nasional

  Jalan Sukses Menjadi Penulis Ngetop, 30 Mei 2010

  GIM Institute, Malang

  KARYA ILMIAH

  1. Buku/Jurnal
  Tahun Judul Penerbit/Jurnal
  2006 Dasar-Dasar Psikologis Pengembangan Bahasa Arab Jurnal Analisa, Januari 2006, STAIN Bukittinggi
  2008 Al-Arabiyah Lid Duat STAIN Bukittinggi Press
  2009 Urgensi Error Analysis Dalam Pengajaran Qiroah Arabiyah Jurnal Analysis, Januari 2009, STAIN Bukittinggi
  2009 Error Analysis Dalam Kterampilan Kitabah Arabiyah Bagi Dosen STAIN Bukittinggi STAIN Press 2010
  2010 Al Maf’ul ‘inda Abi Bisyr Usman ibnu Qunbur al- Mulaqqab bi Sibawaih Muqaranatan bainan Nuhat Qudama’ wal Muhdatsin (Al Maf’ul menurut Sibawaih perbandingan ahli Nahwu klasik dan Modern) Jurnal Lingua, Juni 2010, UIN Malang
  2010 Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab untuk Pemula Jurnah Ittijah IAIN Banten
  2010 Kajian Epistemologis Ilmu Balaghah Jurnal Analysis, Januari 2011, STAIN Bukittinggi
  2011

  العربية فى دُور التعليم: مشكلة  مهارة كتابة اللغة العربية

  لمدرسي العلوم الإسلاميةفى الجامعة الإسلامية الحكومية

  الشيخ محمد جميل جمبيك ببوكيت تنجى نموذجا

  Jurnal Islamia IAIN Sunan Ampel Surabaya
  2011 Problematika Ta’rib, Orisnalitas Bahasa dan Tantangannya STAIN Bukittinggi Press 2011
  2011 Al Arabiyah lit Thullab STAIN Bukittinggi Press 2011
  2011 Ilmu Ma’ani dan Pembelajarannya di Perguruan Tinggi Jurnal Analysis, Januari 2011, STAIN Bukittinggi
  2013 Al Madkhal Lid Dirasatil Lughah Arabiyah STAIN Bukittinggi Press 2013
  2013

  Strategi pembelajaran istima’ dan kalam

  Di Stain Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

  (sebuah tawaran melalui pendekatan komunikatif)

  Jurnal Analisa, 2013, STAIN Bukittinggi
  2014 Problematika Bahasa Media Massa IAIN Bukittinggi Press 2014
  2015 Pembelajaran Bahasa Arab Berbasisi Bahasa Media Massa Jurnal Islam & Realitas Sosial

  MAKALAH
  Tahun Judul Penyelenggara
  2004 Pembelajaran Bahasa Arab Kelompok Guru-Guru Bahasa Arab Kab Limapuluh Kota
  2008 Pengobatan Alternatif dalam Islam IKADI Sum-Bar
  2008 Perang Pemikiran dan Problematika Umat UKM Da’wah STAIN Bukittinggi
  2009 Peranan BMT dalam Pengembangan Ekonomi umat BMT Lan Tabur Payakumbuh
  2009 Akidah dan Fenomena Kesyrikan IKADI Sumbar
  2012

  I’jazul Quran

  IKADI Payakumbuh-Limapuluh Kota
  2014 Al-Ikhtibaraat Lughawiyah (Toafl) Prodi PBA
  2015 Memahami Bahasa Media Massa Berbahasa Arab Jurusan PBA

  KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM YANG DIIKUTI

  Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
  2010

  International Seminar

  Al Ma’ayir ad-Dauliah Lit-Tarbiyah Aw Al-Ulamah at-Tarbawiyah (Standarisasi Pendidikan Internasional dan Globalisasi Pendidikan Bahasa Arab), 5 April 2010

  UIN Malang
  2010 Workshop Pembuatan CD Pembelajaran Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Multimedia Sebagai Penunjang PAIKEM, 23 Mai 2010 Univ. Negeri Malang
  2010

  International Seminar

  At-Tafsir bir Ra’yi, Anwa’uhu wa Syuruthuhu (Tafsir bir Ra’yi, Syarat dan Macam-macamnya), 26 April 2010

  UIN Malang
  2010

  International Seminar

  Al ‘Amiyah Sudaniah wal Arabiyah al-Fushha (Perbandingan Bahasa Arab ‘Amiyah Sudan dan Bahasa Arab Fushha, 24 Mai 2010

  UIN Malang
  2011

  International Seminar

  The Experience of Teaching Arabic in Indonesia

  UIN Malang
  2011 Lokararya
  Penelitian Disertasi
  UIN Malang
  2011 Lokakarya
  Metodologi Pengajaran Bahasa Asing Komunikatif
  Indonesian Australian Language Foundation (IALF) Bali
  2013 Khitabut Tajdid Lid Dirasatil Lughah Al-Arabiyah IMLA, Padang
  2013 Workshop Pembuatan CD Pembelajaran Bahasa Arab STAIN Bukittinggi
  2014 Toefl Prediction STAIN Bukittinggi

  KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIGELUTI

  Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat
  2006-2011 Ketua IKADI Kota Payakumbuh-Kab. Limapuluh Kota Payakumbuh
  2007 Pemateri Manasik Haji KUA Kec. Suliki
  2007 Pemateri Pelatihan Peningkaan Profesinalisme Guru PAI KKG PAI Kec. Lareh Sago Halaban
  2007  TFT Heart Inteligence Training Cipayung Bogor
  2008 Pengurus Masjid Baitussalam Kota Payakumbuh
  2008 Pengurus BAZ Kab. Limapluh Kota Kab. Limapuluh Kota
  2008 Seminar Regional Ekonomi Islam Payakumbuh
  2008 Narasumber Diklat PIM IV Pemko Payakumbuh
  2008 Anggota Tim Safari Ramadhan Pema Limapuluh Kota
  2008 Muzakarah Dai Nasional di Medan Asrama Haji Medan
  2008 TFT Sertifikasi Da’i Nasional Asrama Haji Medan
  2008 Pemateri Pembinaan Penyuluh Agama Honorer Depag Limapuluh Kota
  2008 Pemateri Training Manajerial Da’wah Kampus STAIN Bukittinggi
  2008 Muzakarah Nasional IKADI Sumbar Padang
  2009 Narasumber Bahasa Arab dan Ke-Islaman Radio Safasindo
  2009 Pemateri Muzakarah Duat Painan
  2009 Anggota Tim Safari Ramadhan Pemda Lmapuluh Kota
  2009-sekarang Pengawas BMT Lan Tabur Payakumbuh Payakumbuh
  2010 Pemateri Kajian Ke-Islaman Kantor Pajak Payakumbuh
  2010 Pemateri Muzakarah Ulama MUI Kab. Limapuluh Kota Al Kautsar Tanjung Pati
  2010 Penceramah Pembekalan Pengelola dan anggota BMT Lan Tabur Payakumbuh
  2011 Penasehat IKADI Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota Payakumbuh
  2012

  Pemateri pada Nadwah  “I’jazul Quran”

  Hotel Colivera, Payakumbuh
  2013 Pemateri Muzakarah Pajak dalam Islam Kantor Pajak Payakumbuh
  2014 Problematika Da’wah Ikadi Payakumbuh-50 Kota
  2015

  Pemateri Muzakarah “Syiah dalam Pandangan Islam”

  MUI Kab. Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh

  MUI Kab. Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh

  ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

  Tahun Organisasi

  Jabatan /

  Jenjang Keanggotaan

  2004-2008 Yayasan Bina Insani Payakumbuh Pengurus
  2006-2011 IKADI Kota Payakumbuh-Kab. Limapuluh Kota Ketua
  2008-sekarang BAZ Kab. Limapuluh Kota Pengurus         
  2009-Sekarang BMT Lan Tabur Payakumbuh Pengawas
  2011-Sekarang IKADI Kota Payakumbuh-Kab. Limapuluh Kota Penasehat
  2014-Sekarang IMLA Sumbar Pengurus

  2. Rita Febrianta, M.Pd

  TTL                  : Ombilin, 17 08 1980

  Pendidikan        :S1 Fak. Tarbiyah Jur. Pendd. Bahasa Arab IAIN “IB” Padang

                           S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang

  Bidang Keahlian : Pendidikan Bahasa Arab

  2. Nama                                : Oktarina Yusra

  Tempat/ Tgl Lahir                   : Padang, 2 Juli 1989

                    Alamat                                  : Jl. Bandes Kp. Baru, RT 02 /RW 01, Kel. Sei. Sapih, Kec.Kuranji                           Padang, SUMBAR

  Jenis Kelamin                        : Perempuan

  Status Perkawinan                 : Menikah

  Agama                                  : Islam

  Pendidikan                            : SDN 10 Sei. Sapih Padang (1995-2001)

                                                Mts Diniyyah Puteri Padang Panjang (2001-2004)

                                                MAK Diniyyah Puteri Padang Panjang (2004-2007)

                                                Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir (2007-2011)

                                                Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang (2012-2014)

  Pengalaman Kerja                   : Mengajar Bahasa Arab di Ma’had Az-Zubair bin Al-Awwam    Padang (2011-2012)

  Mengajar Bahasa Arab Intensif di Pusat Bahasa IAIN Imam   Bonjol Padang (2012-2015)

  Dosen Luar Biasa di Prodi Bahasa Arab IAIN Syeikh Djamil  Djambek Bukittinggi (2015-sekarang)

  Pengalaman Organisasi           : Anggota Badan Otonom Kajian WIHDAH di Kairo-Mesir  (2009-2010)

  3.

  1. DATA PRIBADI

  Nama Lengkap                  :  FAJRIYANI ARSYA, MA

  Tempat / Tanggal Lahir       :  Padang / 12 Desember 1986

  Alamat                              :  Jl. Manggis XXI/ 353 RT. 003 RW. 012 Kel. Kuranji Kec. Kuranji                                                  Kota Padang

  Pendidikan Terakhir           :  S2 Bahasa Arab Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

         E-mail                               :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         HP                                    :  081374497793

         Telp. Rumah                      :  0751 – 499549

             

  1. RIWAYAT PENDIDIKAN
   1. SD Negeri 52 Kuranji Padang                                                     Tamat tahun 1998
   2. MTsN Kuranji Kota Padang                                                        Tamat tahun 2001
   3. MAN 1 Padang                                                                            Tamat tahun 2004
   4. S1 Fak. Tarbiyah Jur. Pendd. Bahasa Arab IAIN “IB” Padang  Tamat tahun 2008
   5. S2 Prodi Pendd. Islam Konsentrasi Bahasa Arab Program Pascasarjana IAIN “IB” Padang                                                                                          Tamat tahun 2014
  1. RIWAYAT PEKERJAAN
   1. Tenaga Pendidik pada SD Islam Betha Plus dari 2004  s/d 2012
   2. Tenaga Pendidik pada MTsN Kuranji Padang dari 2007  s/d  2008
   3. Tenaga Pendidik pada SD Negeri 08 Anduring Padang  dari 2013  s/d 2014
   4. Dosen Luar Biasa pada IAIN “IB” Padang dari 2014  s/d 2015
   5. Dosen Luar Biasa pada IAIN Bukittinggi dari  2015  s/d  sekarang

  4. Eka Rizal, M.Pd

  5. Zikrawahyuni Maiza, M.I.S

  6. Nur Hasnah, MA

  TTL            : Guguk, 06 April 1986

  Pendidikan :

  S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang

  S2 Jurusan Bahasa Arab Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang

  7. Zubaidah, MA

  TTL     : Kubang, 11-08-1986

  Pendidikan

  S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Adab IAIN Imam Bonjol Padang

  S2 Jurusan Bahasa Arab Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang

 • Contact Info

  Sekretariat :
  Kampus  II IAIN Bukittinggi
  Jl. Raya Gurun Aur Kubang Putih Kab. Agam
  Telp.  (0752) 33136, 34310
  Fax. (0752) 22875

  e-Mail :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  IAIN Bukittinggi

  Icon